top of page

WELCOME TO JOIN OUR CASTING BANK

DO YOU WANT TO JOIN  

We have a castingbank with at lot of talented actors, actresses and extras all over Sweden. Do you want to join and have the chance to be involved in fun filmjobs in the future??

​* Samtycke till behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 så gäller strängare regler för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen; GDPR. Därför måste alla som behandlar personuppgifter, (till exempel samlar in, lagrar, ändrar, använder eller observerar), följa de nya dataskyddsreglerna. För att kunna spara dina personuppgifter behöver vi därför ditt samtycke.
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Icefire AB med ändamålet att kunna kontakta dig för eventuella framtida uppdrag. Genom ditt frivilliga samtycke ger du Icefire AB rätt att använda uppgifterna enligt detta ändamål. Den rättsliga grunden är artikel 6.1a i dataskyddsförordningen. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas. Dina personuppgifter kommer att gallras vid behov, men de kan komma att bevaras under tiden som den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen (1981:130) löper för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Det är viktigt att personuppgifterna som behandlas är korrekta och du behöver därför meddela Icefire AB vid eventuella förändringar eller om du har frågor.  Vänligen kontakta: casting@icefire.se

Yes i want to join!! Send a mail to us casting@icefire.se and tell us more about you and why you want to be in our casting bank and also tell us that you are ok with that we are saving your personal  contact information and pictures for future casting projects that we are casting for

WELCOME!

bottom of page